‘Ekte og Enkelt’ er er vårt konsept, og har mat og mennesker i sentrum.

Opprinnelige smaker, ærlige råvarer og tradisjon videreføres gjennom våre produkter og engasjerte ansatte, som gir av det de kan og lærer stadig nytt.

Vårt matkonsept Ekte og Enkelt skaper god livskvalitet gjennom mat og mennesker. Tenk Ekte og Enkelt du også!

Prosjektet avsluttes i 2014, men Matkonseptet Ekte og Enkelt videreføres.

Matprogrammet «Ekte og Enkelt» har vært rammen for matfaglig produksjon og opplæring i VTA-bedrifter, og har dannet grunnlag for felles opplevelser og læring for alle involverte aktører.

Følgende forutsetninger er gjennomført, og har hatt motiverende effekt: Arbeidstakerne har selv vært aktivt med i utviklingsarbeidet: vært pådrivere i prosessen, skapt resultater, og har frontet markedsføring av egen nytteverdi gjennom personlig engasjement, daglig arbeid og profilering av matprogrammet Ekte og Enkelt. Opplæring og utvikling har ført til dokumenterbar kompetanse innen aktuelle matfag.

900x500_kakeDet gir identitet, trygghet og stolthet hos både arbeidstakere og arbeidsgivere. Alle tiltak og opplevelser er gjennomført i fellesskap med ledere og arbeidstakere, på egen arbeidsplass, mellom VTA-bedriftene, og på næringslivets egne arenaer. Det er gjort bruk av kvalitets- og ressurspersoner innen matfaglige områder, som har bidratt til å synliggjøre våre arbeidstakere/deltakere som mennesker med verdifull arbeidskapasitet. Næringslivet er overrasket og positive. I det ligger et utviklingspotensial.

Resultater

ekteogenkelt.fiff.no, et dataverktøy som legger til rette dokumentasjon for individuelle behov ut over det som hittil har vært tilgjengelig, og med utgangspunkt i aktuelle læreplaner. Verktøyet danner samtidig grunnlag for systematisk opplæring, produksjon og salg av mat. Programvaren gir muligheter for tilpassing til andre målgrupper og flere fagområder.

Fem etablerte dokumentasjonsnivåer er mål i seg selv, og gir gradvis mulighet for å nå offisielt godkjent fagkompetanse, som lærekandidat/kompetansebevis og lærlinger/fagbrev. Konkrete enkle metoder er utviklet og benyttet:

900x500_madsHÅNDEN og ÅRSHJULET. OPPLEVELSER. Verdier i felleskapet: VERDIGHET, MOT, TID. Et nettverk som synliggjør kvalitet er etablert med næringslivet, spesielt innen matfag, hos sentrale og lokale politikere. Også i Vekstbedrifter og andre arenaer for tiltak. En dialog om å tilrettelegge for utvikling og bruk av utradisjonelle arbeidsressurser i næringslivet, handler om å møtes og ha kunnskap om og erfaring med å omgås hverandre.

Det er arbeidstakerne som er pådrivere for å fortsette, da de uttrykker og viser i praksis, at dette er en god og forståelig måte å lære på, og de mestrer produksjonen. Arbeidet gir mening også for næringslivet, spesielt når de selv opplever arbeidstakere i konkret arbeid, i konkrete læringsprosesser og gjennom deres profilering av egen nytteverdi.

Last ned: Sluttrapport Ekte og enkelt 2014 (PDF)Sluttrapport Ekte & Enkelt (PDF)